Въвеждането и поддържането на Система за Управление на Качеството, съответстваща на ISO 9001 изд. 2015, е стратегически избор на висшестоящия орган на организацията, за постигане на ефективност на нейните процеси и услуги при производството на изолационни композитни панели и удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни, както и законовите и нормативни изисквания към дейността и продуктите.

Политиката по качество се споделя с персонала и всички служители работят от името на организацията, с цел да се насърчи реално фокусиране към удовлетворяване изискванията на заинтересованите страни и служителите да се ангажират индивидуално при постигането на целите, които организацията си е поставила.

Стратегическите цели на МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ са:

- Да повиши ефективността на производствената линия, за да подобри сроковете за отговор и за доставка;
- Да гарантира високите стандарти за качество на реализираните продукти;
- Да разшири гамата на реализираните продукти;
- Да въвлече в производствената верига местните доставчици, в контекста на една силна експанзия;

Принципите, залегнали в основата на системата за управление на качеството и качество на ангажиментите, поети с определението на тази политика, представлява рамка за определяне на целите за качество, които са измерими и могат да бъдат обобщени, както следва:

1. Удовлетвореност на Клиента: трябва да бъде обръщано непрекъснато и постоянно внимание във фаза на реализиране на продуктите и ръководене на поръчките за продажба, с цел да се гарантира съблюдаването на очакванията на клиентите и да се повиши тяхната удовлетвореност, опирайки се на аспектите на съответствие на продукта, върху персонализиране на продукта и върху своевременността за отговор към Клиента;

2. Участие в областта на ресурсите: хората от всички нива са същността на организацията и само тяхното включване и осъзнаване на активната роля в процесите на организацията позволява способностите им да бъдат в услуга на общите цели, в стремежа към непрекъснато подобряване на производителността.

3. Ангажираност за непрекъснато подобряване на постиженията: съзнавайки, че „Измерването е ключът. Ако не се измерва, не може да се проверява. Ако не се проверява, не може да се ръководи. Ако не се ръководи, не може да се постига подобрение.”, поощрява вътре в организацията един методологичен подход, насочен към систематично събиране на данните и към тяхното точно анализиране.
Ангажиментите за непрекъснато подобряване се привеждат в годишен план за целите, за които бяха определени специфични цели и програми за осъществяване, възложени на съответните нива на организационната структура.

Ръководството се ангажира да удовлетворява приложимите законови и нормативни изисквания и изискванията на заинтересованите страни; да предостави на разположение ресурси и средства, подходящи за определените цели и задачи, относно компетентност, оборудване, информация, икономически и финансови ресурси и да мониторира непрекъснато тяхната адекватност.

Ръководството назначава свой представител, като отговорник за осъществяването и за усъвършенстването на Системата за Управление на Качеството, в зависимост от предварително определените задачи. Периодично, при преразглеждането, Ръководството анализира развитието на Системата за Управление на Качеството, за да се убеди в нейната непрекъснато съответствие, адекватност и ефикасност.
 
Дата: 01.06.2017 

Главен Мениджър
Карло Роси